Rechten en plichten

Met bijna 1000 medewerkers werken we op vele fronten samen aan de kwaliteit van ieders leven. Met kennis en kunde. Als patiënt heeft u verwachtingen over de behandeling, verzorging en de organisatie. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is ook uw inbreng van groot belang. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hieronder vindt u de belangrijkste rechten en plichten.

Recht op informatie
Artsen en andere hulpverleners zijn verplicht u in begrijpelijke taal te informeren over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
  • de te verwachten gevolgen en eventuele risico’s;
  • eventuele andere behandelmogelijkheden (door andere hulpverleners) en de mogelijkheid om af te zien van behandeling;
  • medicatie en eventuele bijwerkingen;
  • de termijn waarop behandelingen en/of onderzoeken kunnen worden uitgevoerd en de duur daarvan.

Alleen als u precies weet wat er met u gaat gebeuren en waarom, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over uw behandeling. U kunt zelf meebepalen hoeveel informatie u krijgt. Laat het uw arts weten als u meer informatie nodig hebt, iets niet begrijpt, of wanneer u het thuis nog eens rustig na wilt lezen. Ook kunt u het aangeven als u over bepaalde zaken niet geïnformeerd wilt worden. De arts zal dat respecteren, tenzij het schadelijk kan zijn voor uzelf of anderen.

Toestemmingsvereiste
Voor elk onderzoek en iedere behandeling die een arts voorstelt, is uw toestemming nodig. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling, zal de arts uitdrukkelijk uw toestemming vragen. In de overige gevallen gaat de arts ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Bijvoorbeeld als u uw mouw opstroopt en uw arm uitsteekt; dan geeft u duidelijk aan dat u toestemming geeft voor bloedafname. Nadat u uw toestemming heeft gegeven, kunt u altijd van mening veranderen en uw toestemming intrekken. In acute situaties mag worden gehandeld zonder dat u toestemming heeft gegeven.
Voor kinderen onder de 12 jaar beslist de ouder of wettelijk voogd. Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouder of wettelijk voogd. Kinderen van 16 jaar en ouder beslissen zelf.

Recht op inzage
Uw arts noteert alle noodzakelijke gegevens over uw onderzoek en behandeling in een medisch dossier. Alleen de hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis. Het kan echter voorkomen dat u zelf wilt nagaan wat uw arts in uw dossier heeft genoteerd of dat u iemand anders naar uw medische gegevens wilt laten kijken. Via het secretariaat Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland kunt u schriftelijk aanvragen om inzage in uw dossier of tegen vergoeding een kopie laten maken. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Kopie en inzage medisch dossier’

Privacy
U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alles wat u met uw arts bespreekt blijft geheim. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan uw partner, familie of vrienden, tenzij u daarvoor (schriftelijke) toestemming geeft. Bij opname in Ziekenhuis Amstelland moet u daarom aangeven wie uw contactpersoon is. Alleen aan die persoon wordt informatie over u gegeven na bijvoorbeeld een operatie. Deze persoon krijgt géén inzage in uw dossier, tenzij hij/zij door u schriftelijk wordt gemachtigd. Niet iedereen mag zomaar aanwezig zijn bij een onderzoek of een behandeling. Als u de arts graag alleen wilt spreken, kunt u dat kenbaar maken. Ziekenhuis Amstelland gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. In de Privacyverklaring van Ziekenhuis Amstelland staat hoe het ziekenhuis omgaat met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Second opinion (tweede mening)
Het recht op een second opinion houdt in dat u een oordeel of advies van een andere arts vraagt. U blijft hierbij onder behandeling van uw eigen arts. De arts die u raadpleegt, heeft bepaalde afschriften van uw medisch dossier nodig om een mening over de diagnose of behandeling te kunnen geven. Het inwinnen van een tweede mening wordt door veel ziektekostenverzekeraars vergoed, maar informeert u van tevoren wat de voorwaarden zijn. Vertegenwoordiging Bij patiënten die niet meer zelf kunnen beslissen, bijvoorbeeld bij dementie, verstandelijke handicap of coma, kan de kantonrechter een curator of mentor benoemen. Deze behartigt de belangen van de patiënt. U kunt het ook zelf regelen door een verklaring op te stellen waarin u iemand als uw vertegenwoordiger aanwijst, voor het geval u in een dergelijke situatie zou raken. Wanneer niets op schrift is gesteld, betrekt de arts één van uw naasten in de besluitvorming over u.

Wilsverklaring
U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Vindt u het belangrijk dat er dan zoveel mogelijk volgens uw eigen ideeën gehandeld wordt? Dan is het verstandig om dergelijke wensen op schrift te zetten. U stelt dan een wilsverklaring op. Wanneer anderen over u moeten beslissen, kan een wilsverklaring een belangrijk hulpmiddel zijn.

Klachtrecht
Het klachtrecht is geregeld in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op grond van deze wet heeft Ziekenhuis Amstelland een Klachtenbemiddelaar en een onafhankelijke Klachtencommissie. Zie voor verdere informatie de pagina Complimenten, klachten, suggesties.

Plichten
Informatie geven/adviezen opvolgen
U bent verplicht de arts en andere zorgverleners duidelijk en volledig te informeren. Zo kan hij/zij een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen adviezen van de arts en andere zorgverleners opvolgt.
Identificatie
In de wet is geregeld dat u zich in het ziekenhuis moet kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Daarnaast is het van belang dat u zich bij uw eerste afspraak in het ziekenhuis, inschrijft met een geldig identificatiebewijs en uw verzekeringsbewijs.
Betaling
Op grond van de wet bent u betaling verschuldigd voor de geleverde zorg. Meestal gaat dit via uw zorgverzekering, maar het kan voorkomen dat u zelf de rekening ontvangt omdat uw behandeling valt onder ‘niet verzekerde zorg’.