Sterftecijfers

Het sterftecijfer in ziekenhuizen wordt weergegeven als de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate); de indicator die het aantal overleden patiënten in ziekenhuizen vergelijkt met het landelijk gemiddelde. De werkelijke sterfte in een ziekenhuis wordt vergeleken met de sterfte die op basis van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis wordt verwacht. Landelijk gezien is de HSMR-score gemiddeld 100. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde en een uitkomst boven de 100 betekent dat er meer patiënten overleden zijn dan gemiddeld werd verwacht.

Het sterftecijfer van Ziekenhuis Amstelland in 2020 bedraagt 76; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 64-90. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor 2020 statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde.
Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een periode van drie jaar. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van Ziekenhuis Amstelland over de periode 2018-2020 is 85; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 77-92. Dit betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor de genoemde periode statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde.
Verslagjaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de COVID-19-pandemie die een grote impact heeft gehad op de ziekenhuiszorg. Vanwege de afwijkende aard van de COVID-19-opnamen en het feit dat er bij aanvang van de pandemie nog geen ervaring was met de behandeling van COVID-19, is in overleg met NZa en IGJ besloten om voor 2020 de opnamen met COVID-19 als hoofddiagnose uit te sluiten van de HSMR-berekening.

Ontwikkeling HSMR
De afgelopen jaren ligt de HSMR van Ziekenhuis Amstelland steeds onder het statistisch gemiddelde.

Periode              

Totaal  opnames

Totaal sterfgevallen  

Verwachte sterfte

(voor HSMR)

HSMR      

95% betrouwbaarheidsinterval

2018

10477

145

179

81

68-95

2019

10803

203

214

95

82-109

2020

10353

143

187

76

64-90

2018-2020

31633

491

581

85

77-92

 

Voor 157 diagnosegroepen is een diagnosespecifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Ziekenhuis Amstelland publiceert de SMR-cijfers per diagnosegroep over de periode 2020 (bijlage B op blz. 41 in het rapport) en de periode 2018-2020 (bijlage C op blz. 47 in het rapport) in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt.

Wilt u meer weten over de (H)SMR?

De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn lastig te vergelijken, omdat patiëntengroepen per ziekenhuis kunnen verschillen. Om dit te corrigeren is de HSMR, het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer, ontwikkeld, gebaseerd op een model uit het Verenigd Koninkrijk. Het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor alle Nederlandse ziekenhuizen het HSMR-cijfer. De HSMR drukt het verschil uit tussen de werkelijke en de verwachte sterfte op basis van de patiënten die in het ziekenhuis opgenomen waren. Een uitkomst beneden de 100 betekent dat het aantal sterfgevallen gemiddeld lager is dan verwacht en een uitkomst boven de 100 betekent dat er meer patiënten overleden zijn dan gemiddeld.
Voor 156 groepen is een diagnose specifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie.
Ziekenhuis Amstelland publiceert de cijfers per diagnosegroep over 2020 in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt. Waar nodig is dit schema van toelichting voorzien.