Sterftecijfers

Het sterftecijfer in ziekenhuizen wordt weergegeven als de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen. Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan mag worden verwacht.

HSMR 2021
Het sterftecijfer van Ziekenhuis Amstelland in 2021 bedraagt 89; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van74-104. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor 2021 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2021 van 66 tot 139.

HSMR 1019-2021
Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van Ziekenhuis Amstelland over de periode 2019-2021 is 88; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 80-96; Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor de genoemde periode statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in deze periode van 67 tot 123.

Periode

Aantal opnamen

Aantal sterfgevallen

Verwacht aantal sterfgevallen

HSMR

95% betrouwbaarheids interval

2019

10.803

203

211

96

83-110

2020

10.353

143

186

77

65-90

2021

10.396

166

186

89

76-104

2019-2021

31.552

512

584

88

80-96

 

SMR
Voor 157 diagnosegroepen is een diagnosespecifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Ziekenhuis Amstelland publiceert de cijfers per diagnosegroep over 2021 in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt.

Wilt u meer weten over de (H)SMR?