Een klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze het beste bespreken met degene die het betreft. Dat kan bijvoorbeeld uw behandelend specialist zijn, een verpleegkundige op uw afdeling of een andere medewerker met wie u te maken heeft. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan soms uw ontevredenheid wegnemen.

Klachtbemiddeling
Als u een dergelijk gesprek niet wilt aangaan, of als dat gesprek niet goed is verlopen, kunt u contact opnemen met de afdelng klachtbemiddeling. Zij zullen met u bekijken op welke wijze uw klacht behandeld kan worden en of zij kunnen bemiddelen in het klachtproces.
Klachten over Reade (revalidatie, reumatologie), Atalmedial (laboratorium), Eyescan of de Huisartsenpost kunt u direct bij de desbetreffende organisatie indienen.

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het klachtenformulier op deze website bij de klachtenbemiddelaar indienen. Bij een klacht zal de Klachtenbemiddelaar zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Uw wensen ten aanzien van de verdere aanpak van de klacht kunt u dan bespreken. De klachtenbemiddelaar heeft de plicht tot geheimhouding.

Ziekenhuis Amstelland voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zie onze klachtenregeling. Met deze regeling proberen wij zoveel mogelijk klachten op informele wijze en op een goede manier op te lossen. In samenspraak met u en de zorgaanbieders die bij de klacht betrokken zijn. 

  • Telefoonnummer: (020) 755 6339
  • E-mailadres: klachtenbemiddelaar@zha.nl
  • Postadres: Ziekenhuis Amstelland, t.a.v. klachtenbemiddelaar, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen.

Inhoudelijk standpunt over uw klacht
Wilt u echter binnen de wettelijke termijn een meer formeel standpunt van het ziekenhuis over uw klacht ontvangen, dan is dat mogelijk door uw klacht schriftelijk kenbaar te maken.

Binnen Ziekenhuis Amstelland is ervoor gekozen dat de Raad van Bestuur een inhoudelijk standpunt inneemt over een klacht. Deze heeft daartoe een Klachtenadviescommissie in het leven geroepen die de Raad van Bestuur van advies naar aanleiding van de klacht voorziet.

De Klachtenadviescommissie kent een onafhankelijk voorzitter en heeft leden die bekend zijn met het ziekenhuis. Deze commissie heeft tot taak uw klacht te onderzoeken volgens een formeel vastgelegde schriftelijke procedure. Uiteindelijk geeft de Klachtenadviescommissie een advies naar aanleiding van uw klacht en doet soms een aanbeveling. Zij stuurt dit oordeel naar de Raad van Bestuur, waarna deze u zal berichten over zijn inhoudelijke standpunt en welke mogelijke maatregelen er getroffen worden. De commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht.

Vanaf het moment dat uw klacht schriftelijk is vastgelegd is het streven om deze binnen 6 weken, met een mogelijke verlenging tot 10 weken, te behandelen. Als vanwege de complexiteit van de klacht en een gedegen oordeel daarover een langere afhandelingstermijn nodig is, wordt u daarover tijdig geïnformeerd.
Als de klachtenprocedure niet heeft geleid tot een oplossing naar tevredenheid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie ziekenhuizen. Deze geschilleninstantie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. Het reglement is te vinden op de website van de Geschillencommissie ziekenhuizen

Aansprakelijkstelling
Wanneer u met uw klacht het ziekenhuis aansprakelijk stelt, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden, dan dient u zich schriftelijk te wenden tot de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland.
Bij aansprakelijkstelling op medisch gebied zal Ziekenhuis Amstelland zijn verzekeraar Medirisk vragen om de aansprakelijkstelling in behandeling te nemen. Medirisk heeft voor patiënten het claimproces heel overzichtelijk in beeld gebracht en verduidelijkt met filmpjes. U kunt daarvoor terecht op de website van Medirisk.
Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging van eigendommen.
E-mailadres: secrvb@zha.nl
Postadres: Ziekenhuis Amstelland, t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen.

Kosten
De klachtenprocedure van Ziekenhuis Amstelland is voor de klager kosteloos. Indien u zich laat bijstaan door een professionele adviseur, komen die eventuele kosten voor uw eigen rekening. Voor de kosten van een procedure bij de Geschillencommissie ziekenhuizen verwijzen wij u naar de website.