Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in deze levensfase voor mensen die ongeneeslijk zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar is veel breder. Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemands leven. Palliatieve zorg betreft de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor patiënten en hun familie.

 

Palliatie betekent letterlijk een mantel om iemand heen slaan. Palliatieve zorg is de hulpverlening aan mensen die ernstig ziek zijn en niet meer kunnen genezen. Niet meer kunnen genezen wil niet zeggen dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn. Er zijn alleen geen genezende behandelmogelijkheden meer.

De palliatieve zorg streeft ernaar u zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dit wordt soms ook wel ondersteunende zorg (supportive care) genoemd. De nadruk van de begeleiding en behandeling zal liggen op het bestrijden van klachten die het gevolg zijn van uw ziekte. Het kan betekenen dat u hiervoor af en toe naar het ziekenhuis moet komen. 

Palliatieve zorg in het ziekenhuis
Voor het bestrijden van de klachten kan het betekenen dat u af en toe naar het ziekenhuis moet komen voor bijvoorbeeld een infuus met medicatie of bloed, of om ingesteld te worden op pijnmedicatie. Deze behandelingen zijn over het algemeen niet belastend en hebben een goed effect op de klachten die u ervaart. Ook uw partner, familie en naasten zijn hier nauw bij betrokken.

Netwerk palliatieve zorg en pijnteam
Ziekenhuis Amstelland is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg. In dit netwerk werken allerlei organisaties samen om palliatieve zorg in het belang van de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Ook beschikt Ziekenhuis Amstelland over een pijnteam, dat nauw samenwerkt met uw behandeld arts om uw pijnklachten zo goed mogelijk te bestrijden.

Samenwerking zorgverleners
Het is heel belangrijk dat ziekenhuis, thuiszorg en huisarts goed samenwerken. Er moet ook de mogelijkheid zijn om thuis te overlijden als dat gewenst is, daarnaast is een goede begeleiding van de naasten vaak wenselijk. Goede samenwerking gaat over tijdig uitwisselen van medische informatie wanneer een patiënt van ziekenhuis naar huis gaat of andersom.

Zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen noemen we palliatieve zorg. Er wordt nogal eens gedacht dat palliatieve zorg hetzelfde is als terminale zorg. Dat is niet zo. Dit is het verschil:

Palliatieve zorg is zorg die niet tot doel heeft te genezen, omdat dat niet meer mogelijk is. Het belangrijkste doel is om zo lang mogelijk een leven met goede kwaliteit mogelijk te maken. Volgens uw eigen wensen en keuzes. We richten ons op het voorkómen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg en terminale zorg hebben dus wel een paar overeenkomsten. Maar ook een groot verschil: de palliatieve fase kan veel langer duren, zelfs meerdere jaren. Palliatieve zorg staat niet zozeer in het teken van afronden van het leven. De zorg heeft voortaan als doel: zoveel mogelijk tijd met een goede kwaliteit van leven.

Terminale zorg is zorg aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Nare ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk, of benauwdheid worden bestreden. Er is ook steun bij niet-lichamelijke klachten, zoals angst of depressiviteit. En er worden praktische maatregelen getroffen om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld om de patiënt in de gelegenheid te stellen om thuis te sterven als hij dat het liefste wil.

Bron: website UMC Utrecht

Wanneer de verwachting is dat iemand snel zal overlijden, richt de palliatieve fase zich op het proces van sterven. Dit wordt ook wel terminale zorg genoemd. Mensen die gaan overlijden worden bij voorkeur thuis verzorgd. Soms behoort thuis sterven niet tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is voor de patiënt en familie. In dat geval zou een hospice een goed alternatief kunnen bieden. 

Aanvraag hospice
Voor opname in een hospice heeft men een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), die door de patiënt zelf of door familie en hulpverleners kan worden aangevraagd. De transferverpleegkundigen van het transferbureau van Ziekenhuis Amstelland stellen de indicatie voor hospicezorg en kunnen verdere informatie geven over de verschillende hospices.

Hospice
In een hospice wordt zorg geboden aan mensen die in hun laatste levensfase zijn en niet meer medisch behandeld kunnen of willen worden. In een hospice is het mogelijk om de zorg af te stemmen op de behoefte van de patiënt. Aandacht, rust en een huiselijke sfeer zijn hierbij belangrijk. Gestreefd wordt om de eigen wensen in vervulling te doen gaan en een menswaardig leven tot het laatst toe mogelijk te maken. Familie en vrienden kunnen 24 uur per etmaal aanwezig zijn.
De verzorging wordt over het algemeen verleend door een vast team, waarbij veel ruimte is voor inbreng van familie en vrienden. De mogelijkheden van zorg kunnen per hospice verschillen.
Bij hospicezorg wordt uitgegaan van drie maanden, waarbij verlenging mogelijk is met maximaal drie maanden.

Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder 'Hospice'.


Onder 'nuttige links' in het kader rechts, vindt u verwijzingen naar hospices in de regio van Ziekenhuis Amstelland.

Naast medische vragen, roept een terminale ziekte vaak ook vragen op als:

  • Hoe moet ik nu verder en wil ik dat op deze manier?
  • Wie steunen mij nu? Wat biedt nu houvast?
  • Hoe kijk ik terug op mijn leven?
  • Wie/wat was altijd belangrijk voor mij?

Aandacht voor deze levensvragen hoort eveneens bij goede palliatieve zorg.
Wellicht zijn er dingen die u nog met iemand zou willen bespreken of heeft u speciale wensen met betrekking tot uw laatste levensfase, sterven of uitvaart. Soms is het makkelijker om hier met een 'buitenstaander' over te spreken.

In Ziekenhuis Amstelland werken twee geestelijk verzorgers die u hiervoor kunt raadplegen en die u en uw naasten kunnen bijstaan op moeilijke momenten.

De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle patiënten, ongeacht welke levensovertuiging, geloof of achtergrond iemand heeft.

Wanneer u wel behoefte mocht hebben aan een geloofsgesprek, ritueel of gebed, kunt u eveneens bij de geestelijke verzorging terecht. Indien u dat wenst, legt de geestelijk verzorger contact met uw eigen religieuze achterban.

Via de verpleging kunt u een gesprek met de Dienst Geestelijke Verzorging aanvragen. U kunt hen ook bereiken via de mail: geestelijkeverzorging@zha.nl.

 

Palliatieve zorg

Geestelijke verzorging
Kijk voor meer informatie op de pagina Geestelijke verzorging.

Transferverpleegkundigen
Kijk voor meer informatie op de pagina Transferbureau.